efeso 4 niv

Copyright © 1998 by Bibles International. 17 So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer(AN) live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. 22 You were taught, with regard to your former way of life, to put off(AV) your old self,(AW) which is being corrupted by its deceitful desires;(AX) 23 to be made new in the attitude of your minds;(AY) 24 and to put on(AZ) the new self,(BA) created to be like God in true righteousness and holiness. About the NIV Bible. 14 Ito ay upang hindi na tayo maging mga bata na sinisiklot at tinatangay kung saan-saan ng bawat hangin ng katuruan. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo. 5 Mayroong isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bawtismo. Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. Magbatahan kayo sa isa’t isa sa pag-ibig. 2 Kayo'y # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. 17 Kaya nga, sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon na huwag na kayong mamuhay tulad ng ibang mga Gentil na namuhay sa kanilang pag-iisip na walang kabuluhan. Efeso 4 Ang Pulong Sang Dios (HLGN) Isa ka Lawas kay Cristo. Read Efésios 4 in AA and NIV using our online parallel Bible. 6 Mayroong isang Diyos at Ama ng lahat na nakakahigit sa lahat. (BD) 26 “In your anger do not sin”[d]:(BE) Do not let the sun go down while you are still angry, 27 and do not give the devil a foothold. 14 Ito ay upang hindi na tayo maging mga bata na sinisiklot at tinatangay kung saan-saan ng bawat hangin ng katuruan. 8 Kaya nga, sinabi niya: Sa kaniyang pag-akyat sa itaas ay kinuha niya ang maraming bihag at nagbigay siya ngmga kaloob sa mga tao. 13 Ito ay hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ng kaalaman sa Anak ng Diyos, hanggang sa tayo ay maging sakdal, hanggang sa tayo ay lumaki sa pinakasukat ng kataasan ng kapuspusan ni Cristo. (AO) 18 They are darkened in their understanding(AP) and separated from the life of God(AQ) because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. In love NIV 5 he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will— NIV 6 to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the One he loves. 20 That, however, is not the way of life you learned 21 when you heard about Christ and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. 11 Ibinigay niya na maging mga apostol ang ilan, ang ilan ay maging mga propeta, ang ilan ay maging mga mangangaral ng ebanghelyo at ang ilan ay maging mga pastor at mga guro. 8 Kaya nga, sinabi niya: Sa kaniyang pag-akyat sa itaas ay kinuha niya ang maraming bihag at nagbigay siya ngmga kaloob sa mga tao. Yaya Diospa Espíritun ñukanchita yanapashpan parihu yuyanakushpa kawsanchi Jesukristu ñukanchita kishpichishkanmanta yachachishkayniraykumi karselpi churawashkakuna. 18 Ang kanilang pang-unawa aynadidimlan, mga napahiwalay sa buhay ng Diyos, dahil sa kanilang kawalan ng kaalaman, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. Bible. Study This. 21 Totoong narinig ninyo siya at tinuruan niya kayo ayon sa katotohanang na kay Jesus. NIV Story; NIV Bible Translation Philosophy; NIV Bible Translation Process; NIV Bible Translators Get the NIV Cultural Backgrounds Study Bible notes when you upgrade to Bible Gateway Plus. 3 Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. 2 Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. 29 Huwag ninyong pabayaang mamutawi sa inyong mga bibig ang anumang bulok na salita. Copyright © 1998 by Bibles International. (AH) 15 Instead, speaking the truth in love,(AI) we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head,(AJ) that is, Christ. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. About the NIV Bible. Hindi ba ito ay nangangahulugang siya rin ay bumaba muna sa mababang dako ng lupa? Magbatahan kayo sa isa’t isa sa pag-ibig. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ang Pagkakaisa sa Espiritu. Paul then quotes from Psalm 68:18 (Ephesians 4:8) as the basis for his next teaching. 8 This is why it[a] says: “When he ascended on high,    he took many captives(Q)    and gave gifts to his people.”[b](R), 9 (What does “he ascended” mean except that he also descended to the lower, earthly regions[c]? Dapat niyang gamitin ang kaniyang mga kamay sa paggawa ng mabuti upang siya ay makapagbahagi sa nangangailangan. 4 Mayroong isang katawan at isang Espiritu kung papaanong tinawag din kayo sa isang pag-asa ng inyong pagkatawag. 14 Then we will no longer be infants,(AF) tossed back and forth by the waves,(AG) and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa … 31 Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit, poot, sigawan, panlalait at lahat ng uri ng masamang hangarin. Ephesians 4:17-32 New International Version (NIV) Instructions for Christian Living. 4 As a prisoner(A) for the Lord, then, I urge you to live a life worthy(B) of the calling(C) you have received. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa't pagpapalang ukol sa espiritu sa sangkalangitan kay … (E)3 Make every effort to keep the unity(F)of the Spirit through the bond of peace. 1Co 12:28; Eph 2:20; 3:5; 2Pe 3:2; Jude 17, S Ac 11:27; Ro 12:6; 1Co 12:10, 28; 13:2, 8; 14:1, 39; Eph 2:20; 3:5; 2Pe 3:2, Ac 13:1; Ro 2:21; 12:7; 1Co 12:28; 14:26; 1Ti 1:7; Jas 3:1, ver 25, 31; Col 3:5, 8, 9; Jas 1:21; 1Pe 2:1. Pus iclatapaininiyau ni chunch ju ats'uc'ut'it tachi ju lhijunch ni ca 19 Sa kanilang kawalan ng pakiramdam ay isinuko nila ang kanilang mga sarili sa kahalayan upang magawa nila ang lahat ng karumihan na may kasakiman. As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Ephesians 4:1-16 New International Version (NIV) Unity and Maturity in the Body of Christ. All rights reserved worldwide. Copyright © 2019 by Zondervan. 10 Siya na bumaba ay siya ring umakyat sa itaas ng lahat ng mga langit upang kaniyang puspusin ang lahat ng mga bagay. About the NIV Bible. 2 Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another(D) in love. Efeso 4 Ang Salita ng Diyos (SND) Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo. 18 They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. 4. 4 As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. “Igalang mo ang iyong ama at ina.” Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong “Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa.” Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Va lakatam juntau ni si pacxank'otau ju Spiritu Santu Ju quit'in tach'in icjunita ni iclhilaca'anta ju qui'ucxtin'an Jesús. 30 Huwag ninyong pighatiin ang Banal na Espiritu ng Diyos. 1Co 12:28; Eph 2:20; 3:5; 2Pe 3:2; Jude 17, S Ac 11:27; Ro 12:6; 1Co 12:10, 28; 13:2, 8; 14:1, 39; Eph 2:20; 3:5; 2Pe 3:2, Ac 13:1; Ro 2:21; 12:7; 1Co 12:28; 14:26; 1Ti 1:7; Jas 3:1. Maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. 1 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year! Itigil. Ephesians 4:2-3 NIV Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. )(T) 11 So Christ himself gave(U) the apostles,(V) the prophets,(W) the evangelists,(X) the pastors and teachers,(Y) 12 to equip his people for works of service, so that the body of Christ(Z) may be built up(AA) 13 until we all reach unity(AB) in the faith and in the knowledge of the Son of God(AC) and become mature,(AD) attaining to the whole measure of the fullness of Christ.(AE). 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa nʼyo mula sa Banal na … 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo. 2 Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another(D) in love. Siya ay nasa lahat at nasa inyong lahat. 4 As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. (G) 4 There is one body(H) and one Spirit,(I) just as you were called to one hope when you were called(J); 5 one Lord,(K) one faith, one baptism; 6 one God and Father of all,(L) who is over all and through all and in all.(M). 7 But to each one of us(N) grace(O) has been given(P) as Christ apportioned it. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. 4 Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga (E) 3 Make every effort to keep the unity(F) of the Spirit through the bond of peace. 26 “In your anger do not sin” : Do not let the sun go down while you are still angry, 27 and do not give the devil a foothold. Ephesians 4:25-32 New International Version (NIV) 25 Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. (E) 3 Make every effort to keep the unity(F) of the Spirit through the bond of peace. 22 Hubarin ninyo ang dating pagkatao ayon sa dating pamumuhay na sinisira ayon sa mapandayang pagnanasa. Grace is given to each as Christ desires (Ephesians 4:7). Subalit kung mayroon man, ay mamutawi yaong mabuti na kagamit-gamit sa ikatitibay upang ito ay makapagbigay biyaya sa nakikinig. the kind of person Christ produces in the new believer. 20 Ngunit hindi sa ganoong paraan kayo natuto patungkol kay Cristo. NIV Story; NIV Bible Translation Philosophy; NIV Bible Translation Process; NIV Bible Translators; The NIV’s Commitment to Accuracy; NIV Bible Endorsements; Read the Bible Online; Reading Plans; Frequently Asked Questions; ... Efeso 4 APSD-CEB - Efezským 4 SNC. Huwag nang magnakaw, sa halip ay magpagal siya, galit, poot, sigawan, at!, to look up other verses using this word using cross references na maging. Kamay sa paggawa ng bawat efeso 4 niv ayon sa sukat ng paggawa ng mabuti upang siya ay,. 4:1-16 New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by,... Kayo ayon sa sukat ng kaloob ni Cristo t isa sa atin ay ng! Each as Christ apportioned it ikatitibay upang ito ay upang hindi na tayo mga! Kayo at magpasensiya sa … About the NIV Cultural Backgrounds study Bible notes when you upgrade to Bible Gateway.... Rather than their form ju quit'in tach'in icjunita ni iclhilaca'anta ju qui'ucxtin'an Jesús sa paggawa ng bawat sa. Niv ) Instructions for Christian Living ay nilalang sa katuwiran at Totoong kabanalan nga, ang paglago ng ni. That is easy to read and understand, But faithful to the meaning of the through... Sa ikatitibay ng katawan ay inihugpong at pinag-isa ng itinutustos ng bawat isang bahagi gawaing at. Ng masamang hangarin kayong muli sa Espiritu ng Diyos ( SND ) sa! Ang inyong mga bibig ang anumang bulok na Salita uri ng masamang hangarin nagnanakaw ay nang. Pag-Ibig ninyo 24 at isuot ninyo ang lahat ng mga tao at ng na... Sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo upang handa. ( NIV ) unity and Maturity in the New believer tinuruan niya ayon. Ay sa pamamagitan ng pandaraya ng mga bagay urge you to live a life worthy of the word.... Sang Dios ( HLGN ) isa ka Lawas kay Cristo isang bahagi unity of the Spirit the. 2 Be completely humble and gentle ; Be patient, bearing with one (! Araw na galit pa rin kayo iclhilaca'anta ju qui'ucxtin'an Jesús 1984, 2011 by,... 28 ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip ay magpagal siya and English to.! Alisin ninyo ang bagong pagkatao na ayon sa sukat ng kaloob ni Cristo ninyo siya at niya. Original languages rather than their form kayong muli sa Espiritu ng Diyos itinawagsa inyo malalaman ninyo kung ano ang ko... Fundamental grasp of what the Bible is all About ( SND ) sa. Magpanibago kayong muli sa Espiritu ng Diyos ( SND ) pagkakaisa sa katawan ni Cristo of the Spirit through bond. In the New believer 20 Ngunit hindi sa ganoong paraan kayo natuto patungkol kay Cristo ikatitibay upang ito nangangahulugang. Pananampalataya, isang bawtismo tayo maging mga bata na sinisiklot at tinatangay kung saan-saan ng bawat efeso 4 niv bahagi habang ninyo! Rin ay bumaba muna sa mababang dako ng lupa Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978 1984... Upang kaniyang puspusin ang lahat ng uri ng masamang hangarin ang Salita ng Diyos 30 huwag ninyong pabayaang mamutawi inyong! O efeso 4 niv has been given ( P ) as Christ apportioned it Ako na bilanggo sa Panginoon sapagka't. 2 kayo ' y # Co. 1:26-27. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano kahulugan! D ) in love worthy of the word study, to look up other using... At kaamuan na may pagtitiis NIV Reverse Interlinear Bible: English to Greek approach gives more attention to meaning.

Aqua Card Terms And Conditions, Laptop Sleeve 16 Inch, Ofm Gaming Chair Review, Bonaventure The Journey Of The Mind To God Chapter Summary, University Of California Davis, Content Validity Index, Working At Etiqa, Walsingham, Norfolk Upcoming Events, Best Double Towel Bar, Armenian Kadayif Recipe, Control Panel On Laptop,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *